Imię Polaków zesłanych na Sybir PDF Drukuj

Jesteśmy przekonani, że warto dążyć do kształtowania u uczniów postaw patriotycznych (dumy narodowej, patriotyzmu lokalnego), więzi międzypokoleniowej, życzliwości, szacunku dla tych, których życie pełne było wyrzeczeń i ludzkiego dramatu.
Bezpośrednie kontakty z ludźmi, którzy swoją wiedzą, bagażem tragicznych doświadczeń, patriotyczną i bohaterską postawą dają wyraz wierności ideałom, stanowi doskonałą lekcję „żywej historii”, lekcję patriotyzmu dla młodego pokolenia. Nadanie imienia „Polaków Zesłanych na Sybir” ukierunkuje pracę wychowawczą szkoły, pozwoli na wypracowanie modelu wychowawczego, w oparciu o który nauczyciele będą mogli kształtować postawy pokojowego współistnienia i tolerancji, jak również tworzyć szkolną tradycję i obrzędowość.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Pedagogiczna Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu wnioskuje o nadanie szkole imienia „Polaków Zesłanych na Sybir".

Uchwała nr 12/09/10
Rady Pedagogicznej Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu
z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie nadania szkole imienia
„Polaków Zesłanych na Sybir”

Na podstawie § 1, ust. 3 załącznika do Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz. 131 z dnia 23 lutego 1999 r. ze zm.) oraz Statutu Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu, § 2, pkt 3 Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1

Jesteśmy przekonani, że warto dążyć do kształtowania u uczniów postaw patriotycznych (dumy narodowej, patriotyzmu lokalnego), więzi międzypokoleniowej, życzliwości, szacunku dla tych, których życie pełne było poświęceń, wyrzeczeń i ludzkiego dramatu. Bezpośrednie kontakty z ludźmi, którzy swoją wiedzą, bagażem tragicznych doświadczeń, patriotyczną i bohaterską postawą dają wyraz wierności ideałom, stanowi doskonałą lekcję „żywej historii”, lekcję patriotyzmu dla młodego pokolenia. Nadanie imienia „Polaków Zesłanych na Sybir” ukierunkuje pracę wychowawczą szkoły, pozwoli na wypracowanie modelu wychowawczego, w oparciu o który nauczyciele będą mogli kształtować postawy pokojowego współistnienia i tolerancji jak również tworzyć szkolną tradycję i obrzędowość.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Pedagogiczna Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu wnioskuje o nadanie szkole imienia „Polaków Zesłanych na Sybir".

§2

Zobowiązuje się Dyrektora Gimnazjum o wystąpienie do Rady Miasta Bolesławiec w Bolesławcu z wnioskiem o nadanie szkole imienia „Polaków Zesłanych na Sybir".

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli