Imienia Polaków Zesłanych na Sybir” PDF Drukuj
„ Przechodniu,
Przerwij marsz swój
I zdejm nakrycie głowy
Przed Pomnikiem – Symbolem Ofiar...”

(M. Jonkajtis)


„Imienia Polaków Zesłanych na Sybir”10 lutego 2011 r. w rocznicę deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu odbyła się ważna uroczystość. Wiele znacząca nie tylko w historii tej szkoły, ale także bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków. Nadano jej imię Polaków Zesłanych na Sybir. Wśród zaproszonych gości obecni byli na niej Sybiracy. To spowodowało, że miała ona podniosły charakter. Towarzyszyły jej wyjątkowe wzruszenia. Wydarzenie poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Wśród nich znalazły się spotkania młodych ludzi z Sybirakami, które były żywymi lekcjami historii i patriotyzmu. Przyczyniły się również do nawiązania współpracy, która z każdym dniem przeradzała się w szczególną więź sympatii i wzajemnego szacunku.

Początek
Sprawnie funkcjonująca i nowoczesna instytucja oświatowa reaguje na wszystkie pochodzące ze środowiska zewnętrznego sygnały. Posiada świadomie skonstruowany i wieloaspektowy program wychowawczy, a w nim wyraźnie sprecyzowane cele i zadania związane z wychowaniem patriotycznym. Dlatego też kiedy ze strony radnych Rady Miasta Bolesławiec V kadencji pojawił się sygnał, że bolesławieckie Koło Związku Sybiraków zainteresowane jest tym, aby pamięć o ich losach została w jakiś szczególny sposób utrwalona, Rada Pedagogiczna Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu postanowiła zainteresować się tą kwestią. Ufano, że zaowocuje to pożyteczną dla wszystkich współpracą i doprowadzi do nadania szkole imienia.

Inicjatywa wyszła ze strony istniejącego od 1989 r. Bolesławieckie Koło Związku Sybiraków. Od dawna posiadało ono swoje znaki pamięci: sztandar, pomnik na Cmentarzu Komunalnym z napisem: „W hołdzie polskim męczennikom Syberii oraz pomordowanym w Katyniu i łagrach - Sybiracy Ziemi Bolesławieckiej”, a także tablicę pamiątkową, którą wmurowano w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sybiracy pragnęli jednak, aby pamięć o Nich pozostawała żywa i trwała na co dzień, a przy tym bliska sercom bolesławian, którzy powinni znać ich tragiczne losy.

W kwietniu 2008 r. odbyło się pierwsze spotkanie z ówczesnym Dyrektorem Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu Stanisławą Patreuhą. Przybyli na nie przedstawiciele Związku Sybiraków: Maria Niemczuk, Irena Kłos - Leszczyńska, Helena Kowal, Zdzisław Lach i Mieczysław Petters. W ten sposób zapoczątkowano współpracę. Ustalono jej formy oraz priorytety w pracy wychowawczej z młodzieżą. Trzeba było przybliżyć uczniom sylwetki Zesłańców oraz ich losy. W związku z tym powołano zespół, który opracował harmonogram spotkań uczniów z Sybirakami. Odbyły się 22 prelekcje w ramach godzin wychowawczych, lekcji języka polskiego oraz historii. Sybiracy z przejęciem opowiadali o swoich losach. Mieczysław Petters przygotował na tę okazję wzruszające materiały poglądowe w formie pamiętnika. W tym samym czasie nauczyciele geografii przeprowadzili cykle lekcji poświęcone Syberii. Przedstawili uczniom informacje na temat klimatu, położenia, gospodarki oraz społeczeństw zamieszkujących ten region. Powyższe działania miały na celu przybliżenie uczniom tematyki związanej z tą krainą, szczególnie zaś losów Zesłańców. W ten sposób rozpoczęła się współpraca gimnazjum z Sybirakami w realizacji wspólnego celu, jakim było nadania szkole imienia.

Droga do celu
Rozpoczął się nowy rok szkolny, w którym kontynuowano współpracę z Sybirakami. Nadal odbywały się spotkania z przedstawicielami koła na lekcjach wychowawczych. W grudniu 2008 r. przedstawiciele związku zostali zaproszeni do gimnazjum na jasełka, aby razem z uczniami i nauczycielami cieszyć się świętami Bożego Narodzenia. W ten sposób zapoczątkowana została tradycja uczestniczenia Sybiraków we wszystkich ważnych wydarzeniach w szkole. 10 lutego 2009 roku w 69. rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir nauczyciele oraz grupa młodzieży z Gimnazjum nr 2 wzięli udział we Mszy św. w intencji Sybiraków, którą poprowadził ks. dziekan Stanisław Kusik. Rozpoczęły się intensywne rozmowy i konsultacje z młodzieżą, która musiała świadomie przyjąć zaproponowane szkole imię. We wrześniu roku 2009 przedstawiciele Związku Sybiraków na spotkaniu z Dyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu Marią Subik oficjalnie zaproponowali nadanie szkole imienia, które przypominałoby o ich tragicznych losach. W związku z tym wystąpili z pismem do Rady Miasta, prosząc o wyrażenie na to zgody. W grudniu 2009 roku dyrektor szkoły wraz z grupą uczniów zostali zaproszenia na spotkanie opłatkowe do oddziału Związku Sybiraków mieszczącego się w Bolesławcu przy ulicy Sądowej. Jeszcze przed świętami Samorząd Uczniowski z inicjatywy Aleksandry Szylin zorganizował w szkole konkurs pt.: „Wielcy Polacy - Zesłańcy Sybiru”. Wzięły w nim udział wszystkie klasy, przygotowując w salach lekcyjnych ekspozycje i gazetki na ten temat. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w lutym 2010 roku. Komisja składająca się z trzech przedstawicieli Związku Sybiraków, pięciu reprezentantów rodziców, dyrektora szkoły oraz uczniów wyłoniła najciekawsze prace. 21 stycznia 2010 r. Rada Pedagogiczna Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu w porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir. Ta przełomowa decyzja ukierunkowała pracę wychowawczą szkoły. Wypracowano model wychowania, w oparciu, o który kształtowane będą postawy uczniów. Opracowano katalog szkolonych tradycji i obrzędów związanych z dziejami Sybiraków ściśle wpisujący się w istniejący w szkole program wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Na jednym ze spotkań Sybiraków z Dyrektor Marią Subik padła propozycja ufundowania gimnazjum sztandaru. Przedstawiciel związku rozpoczęli energiczne działania w celu pozyskania odpowiednich środków na jego zakup. W marcu 2010 r. ustalono, że aby uczcić pamięć Sybiraków i pomordowanych na rozkaz Stalina przez NKWD ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej w Katyniu, szkoła i Sybiracy włączą się do ogólnopolskiej akcji zasadzenia „Dębów Pamięci”. Zaplanowano, że uroczystość odbędzie się 13 kwietnia w rocznicę II deportacji Polaków na Sybir, na terenie Gimnazjum Samorządowego nr 2. W ten sposób uczczone zostanie to ważne wydarzenie oraz 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Cała społeczność szkolna zaczęła przygotowywania do tej podniosłej i wzruszającej uroczystości.

W rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Uroczystości zaplanowane na 13 kwietnia 2010 r. w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu rozpoczęły się o godz.13.00. Goście zgromadzeni w auli powitani zostali przez Dyrektor Marię Subik. Potem wysłuchano wypowiedzi Zesłańca Józefa Maciejewskiego, który wspominał tragiczne przeżycia jego rodziny skazanej na zesłanie w głąb Rosji. Po jego wystąpieniu goście przeszli przed budynek szkoły, aby tam uczcić pamięć Polaków pomordowanych w Katyniu. Oczekiwała na nich młodzież wraz z wychowawcami. Spośród gości jako pierwszy zabrał głos Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławca, który podkreślił, że odbywająca się uroczystość to dla młodzieży niezwykle cenna lekcja historii i patriotyzmu. Następnie kilka słów do zgromadzonych wygłosił ksiądz prałat Andrzej Jarosiewicz. Potem nastąpiła uroczysta chwila, w której doszło z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej do posadzenia dwóch „Dębów pamięci”. Celem tego było uczczenie Ofiar Zbrodni Katyńskiej i przywróceniu ich sylwetek pamięci narodu. W sumie w całym kraju zaplanowano posadzenie 21.473 dębów zgodnie z tym, ile nazwisk było na liście katyńskiej. Każdy dąb ma upamiętniać konkretnego człowieka spośród tych, którzy zamordowani zostali w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Przed gimnazjum w Bolesławcu posadzono dąb upamiętniający Franciszka Zadrogę posterunkowego Policji Państwowej, który został zamordowany w Twerze. Drugi zasadzony w trakcie uroczystości dąb upamiętniał ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Poświęcenia obu dębów dokonał ks. Andrzej Jarosiewicz. Symbolicznego zasypania pierwszego z drzew dokonała Helena Kowal, córka Franciszka Zadrogi, zaś drugiego Maria Subik, Piotr Roman i Jan Filipek. Ta część uroczystości zakończyła się odegraniem na trąbce przez jednego z uczniów utworu „Cisza”.

Druga część wydarzenia miała miejsce w auli szkoły. W kolejnych wystąpieniach głos zabrali m.in. Prezydent Bolesławca Piotr Roman, Przewodnicząca Rady Miasta Janina Piestrak - Babijczuk i Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Eugeniusz Kowalski. Następnie przemówili przedstawiciele Rady Rodziców, którzy wręczyli zwycięskim klasom nagrody za gazetki poświęcone Sybirakom. W czasie uroczystości Prezydent przekazał nagrody uczniom, którzy wykazali się największa wiedzą i zwyciężyli w Międzyszkolnym Konkursie „Ocalić od zapomnienia – Sybiracy”, przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Bolesławiec oraz „Ocalić od zapomnienia – Katyń”, dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Bolesławiec. Konkursy przygotowali i przeprowadzili tego samego dnia w godzinach dopołudniowych nauczyciele historii w Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu: Grzegorza Jankowski oraz Anna Stojko, Joanna Kupisz i Beata Orczyk. Patronem I Bolesławieckiego Konkursu Historycznego był Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman. W rywalizacji młodszych wiekowo uczestników najlepszymi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu. Natomiast laureatami spośród uczniów gimnazjów zostali reprezentanci Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu: Iwona Rybacka, Joanna Rybacka i Katarzyna Szylin. Na zakończenie obejrzano wzruszający, pełen głębokich refleksji i niezapomnianych przeżyć spektakl wyreżyserowany przez Ewę Ołenicz – Bernacką na podstawie wspomnień Sybiraczki Danuty Szczyglewskiej, przez wiele lat pedagoga w bolesławieckiej oświacie, wzbogacony pieśniami z repertuaru innej Sybiraczki - Anny German. Przygotowali go uczniowie z koła teatralnego.

Dyrektor, dziękując wszystkim za udział w spotkaniu, zachęciła do obejrzenia przygotowanych w salach lekcyjnych gazetek i ekspozycji poświęconych Sybirakom. Projekty wykonali uczniowie pod opieką wychowawców. Uczestnicy uroczystości mieli również okazję obejrzenia bogatej w eksponaty i bardzo wzruszającej wystawy pt.: „Polacy - Zesłańcy Sybiru” przygotowanej w bibliotece szkolnej Aleksandrę Szylin i Mariolę Kozioł. Zgromadzono na niej nie tylko książki na temat życia Polaków na Syberii, ale także fotografie, listy, wszelkiego rodzaju dokumenty oraz przedmioty codziennego użytku należące do Polaków zesłanych na Sybir. Wiele z nich przynieśli do szkoły sami Sybiracy lub też ich dzieci. Wzruszeni, że mogą podzielić się z innymi swoimi pamiątkami. Na szczególną uwagę zasługiwała książka Józefa Maciejewskiego pt.: „Witaminy syberyjskie. Wspomnienia z Ałtaju”. Zaproszeni goście wpisali się do Kroniki Szkoły. Tego dnia ukazało się również specjalne wydanie „Dwójeczki” - gazetki szkolnej, w której można było przeczytać wiersze o Sybirakach autorstwa uczniów naszego gimnazjum oraz wywiady z Sybirakami. W czerwcu 2010 r. Sybiracy zostali zaproszeni przez społeczność Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu do kina Forum na uroczyste zakończenie roku szkolnego przez uczniów klas trzecich. W ten sposób mogli wspólnie z nauczycielami i rodzicami pożegnać odchodząca ze szkoły młodzież.

Ważny rok
Rozpoczął się wyjątkowo. Miał przynieść planowaną od blisko dwóch lat uroczystość nadania szkole imienia. 17.09.2010 r. w 71. rocznicę napadu Związku Sowieckiego na Polskę młodzież Gimnazjum Samorządowego nr 2 wraz z nauczycielami udała się na Cmentarz Komunalny w Bolesławcu. W ten sposób nie tylko włączono się w obchody Dnia Sybiraka, ale marszem na cmentarz i udziałem w uroczystości postanowiono uczcić pamięć Ofiar Sybiru. Spotkanie na cmentarzu pod obeliskiem ufundowanym w hołdzie polskim męczennikom Syberii oraz pomordowanym w Katyniu i lagrach miało ogromnie wzruszający przebieg. Nie tylko dla młodzieży, przede wszystkim dla Sybiraków, którzy w tak licznym gronie obchodzili swoje święto. Złożone w tym dniu wieńce były dowodem pamięci o aresztowanych, rozstrzelanych lub przymusowo wywiezionych w głąb Rosji Polakach. Na uroczystość obok Zesłańców na Syberię przybyli także przedstawiciele władz miasta i wojsko. Młodzież odśpiewała „Hymn Sybiraków” autorstwa Mariana Jonkajtysa. Ta chwila najmocniej poruszyła serca wszystkich zebranych. Spotkanie stało się okazją do snucia refleksji na temat czasów, gdy za Polskość skazywano na niewolę. Warto dodać, że dzień wcześniej – 16 września 2010 r. we Wrocławiu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie zorganizowane przez Wojewódzki Zarząd Oddziału Sybiraków. Podczas akademii w Dużym Studiu Polskiego Radia przy ulicy Karkonoskiej 10 nastąpiło podsumowanie III edycji wojewódzkiego konkursu „Losy Polaków na wschodzie w latach 1939 - 1956”. Amelia Osip uczennica Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu zajęła w nim 2 miejsce.

Najważniejsze wydarzenie, wieńczące ponad dwuletnie starania o nadanie szkole imienia, odbyło się 10 lutego 2011 r. w rocznicę deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Poprzedziły je długie i pełne trudu przygotowania, w które zaangażowani byli wszyscy – Sybiracy, młodzież gimnazjum, nauczyciele i rodzice.

OJCZYZNA, HONOR, PRZYSZŁOŚĆ
Dzień rozpoczął się Mszą świętą w Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bolesławcu, w której uczestniczyła nie tylko społeczność szkolna Gimnazjum Samorządowego nr 2, rodzice i Sybiracy, ale także zaproszeni goście, między innymi ze szkół, które noszą już imię Sybiraków. Oprócz tego w kościele zgromadziło się bardzo dużo osób, które mimo że niezaproszone, chciały uczestniczyć w wydarzeniu.
Podczas mszy odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru, którego ufundował Oddział Związku Sybiraków w Jeleniej Górze oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Wśród darczyńców znaleźli się: Danuta Berduła, Teresa Broziniak, Halina Budziszewska, Stanisław Chwojnicki, Janina Ciemnoczołowska, Jan Cołokidzi, Wanda Drabczyk, Władysława Gołębiowska, Helena Hałas, Helena Hewak, Władysława Jagielska, Maria Jankowska, Irena Joniec, Danuta Józefiak, Zdzisław Jurkowski, Maria Kalisz, Marian Kimbar, Teresa Klauze, Irena Kłos - Leszczyńska, Leopold Kimita, Wanda Konat, Stanisław Krasowski, Zdzisław Lach, Bernard Leszczyński, Helena Marcinkiewicz, Teresa Musik, Maria Niemczuk, Krystyna Paluszek, Maria Perłowska, Mieczysław Petters, Janina Piestrak – Babijczuk, Jadwiga Podorska, Władysława Popko, Roman Potępa, Stanisława Raszkiewicz, Krystyna Ratajska, Jadwiga Ross, Urszula Sak, Czesław Scelina, Stanisław Skodorów, Teodozja Sobczyk, Maria Staroń, Maria Stranc, Zofia Strawska, Stefan Sułkowski, Jadwiga Szczerbińska, Stanisław Szłowieniec, Wiktor Szłowieniec, Albertyna Szwatro, Ludmiła Szymańska, Józef Śnieżek, Maria Tokarczuk, Helena Turlejska, Edmund Wołoszyk, Sabina Wójtowicz, Walenty Wróblewski, Anna Zanko, Helena Zelisko.

Poświęcenia sztandaru dokonali księża Mariusz Szymański i Wojciech Mroszczak. Był to przejmujący moment, szczególnie dla Sybiraków. Łzy wzruszenia pojawiły się na twarzach wielu nie tylko starszych ludzi. W liturgii Mszy świętej, czytając fragmenty Pisma Świętego i niosąc dary do ołtarza, z radością w sercach uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele gimnazjum.

Po Mszy wszyscy udali się do budynku Gimnazjum Samorządowego nr 2. Tu miała odbyć się druga i równie ważna część uroczystości. Rozpoczęła się od widowiska przygotowanego na tę okazję na podstawie utworów Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida oraz wierszy napisanych przez Sybiraków. Przejmujący i piękny występ przygotowała młodzież z koła teatralnego pod kierunkiem Ewy Ołenicz – Bernackiej. Jego myślą przewodnią było hasło: „Jeśli my zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni o nas”. Program artystyczny złożony z pieśni o tematyce patriotycznej przedstawił chór szkolny prowadzony przez Justynę Rapę. Zaprezentowany w przejmującej ciszy i skupieniu występ zgromadzeni nagrodzili brawami na stojąco.

Po tym nastąpiła dalsza część uroczystości. Mistrzem ceremonii tego dnia była Małgorzata Janowska. Rozpoczęto od odsłonięcia tablicy ufundowanej przez Jana Cołokidziego upamiętniającej nadanie szkole imienia. Dokonali tego Przewodnicząca Koła Sybiraków Maria Niemczuk, Dyrektor Szkoły Maria Subik, Prezydent Miasta Bolesławca Piotr Roman oraz Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec Roman Jaworski. Następnie zostały wprowadzone poczty sztandarowe. Wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Dyrektor szkoły powitała zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Sekretarz Generalny Związku Sybiraków w Warszawie Stanisław Sikorski, Przewodnicząca Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków Maria Niemczuk, Prezes Zarządu Głównego Sybiraków Bożena Budzyńska, Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman. Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek, odczytując uchwałę o nadaniu szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir, która została podjęta na V sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2011 r. Następnie zabrała głos dyrektor gimnazjum. Opowiedziała o tym, jaka drogę przeszła społeczność szkoły, by mógł nastąpić ten szczególnie podniosły dzień, w którym nadano jej imię. Podkreślała udział i zaangażowanie Sybiraków. Zwróciła uwagę, że myśl o nadaniu szkole imienia narodziła się dużo wcześniej, kiedy dyrektorem gimnazjum była jeszcze Stanisława Patreuha. Potem nastąpiła uroczysta chwila przekazania sztandaru przez Sybiraków Prezydentowi Bolesławca Piotrowi Romanowi, który następnie wręczył go Dyrektor Marii Subik, a ta oddała go uczniom Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu. Po tym symbolicznym geście reprezentanci klas złożyli uroczyste ślubowanie:

My, uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu, w obecności gości, nauczycieli i naszych Rodziców uroczyście ślubujemy:
- dbać o honor i dobre imię naszej szkoły,
- być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować historię i kulturę ojczystą,
- swoją postawą, nauką i rzetelną pracą codziennie udowadniać, że jesteśmy pokoleniem młodych Polaków - świadomych patriotów,
- dochować wierności sztandarowi szkoły i ideałom, które wnosi do naszego życia.


Kiedy zakończono składanie przyrzeczenia, Małgorzata Janowska opisała wygląd i symbolikę sztandaru oraz zwróciła uwagę na umieszczone na nim hasło: OJCZYZNA, HONOR, PRZYSZŁOŚĆ. Następnie rozpoczęły się okolicznościowe przemówienia: Piotra Romana Prezydenta Miasta Bolesławiec, Stanisława Chwojnickiego Wicestarosty Powiatu Bolesławieckiego, Romana Jaworskiego Zastępcy Wójta Gminy Bolesławiec, Marii Niemczuk Przewodniczącej Koła Sybiraków, Bożeny Dudzińskiej Prezesa Zarządu Głównego Sybiraków, Stanisława Sikorskiego Sekretarza Zarządu Głównego Sybiraków. Głos zabrały także Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Fecyk i Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Katarzyna Szylin. Podziękowania za udział w uroczystości oraz za niezwykle owocną współpracę z Sybirakami wyrażone przez dyrektora szkoły były jednym z ostatnich akcentów uroczystości. Stanisławowi Sikorskiemu i Bożenie Dudzińskiej wręczono pamiątkowe wazony z ceramiki bolesławieckiej. Przyjaciołom szkoły - Sybirakom: Marii Niemczuk, Helenie Kowal, Zdzisławowi Lachowi i Mieczysławowi Pettersowi młodzież podarowała ich portrety autorstwa uczennicy naszego gimnazjum - Klaudii Figińskiej.

Część oficjalną wydarzenia zakończono odśpiewaniem „Hymnu Sybiraków” i wyprowadzeniem pocztów sztandarowych. Dyrektor szkoły zaprosiła jeszcze do obejrzenia galerii obrazów poświęconych Sybirakom oraz ekspozycji przygotowanych w klasach, a także wystawy w bibliotece zorganizowanej przez Mariolę Kozioł. Obok książek, źródeł historycznych, fotografii uwagę zwróciły prace plastyczne uczniów Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu pt. „Syberyjskie pejzaże”.

Do Księgi Pamiątkowej wpisali się m.in. Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Janina Piestrak - Babijczuk, Mirosław Petters, Helena Kowal, Maria Niemczuk, Józef Maciejewski, Irena Kłos - Leszczyńska, Sybiracy z Bogatyni, delegacja z Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach. Goście otrzymali na pamiątkę specjalnie przygotowane na tę okazję foldery, których projekt opracowały Katarzyna Sulik i Urszula Ilczyna oraz świąteczne wydanie gazetki szkolnej poświęconej Sybirakom. „Dwójeczkę” zredagowali uczniowie naszej szkoły pod opieką Marioli Kozioł, Elżbiety Biedrawy, Katarzyny Sulik i Justyny Rapy.

Pamięć
Ona jest najważniejsza. Dzień 10 lutego 2011 r. przeszedł do historii. Był on nie tylko uwieńczeniem wysiłków członków Koła Sybiraków Ziemi Bolesławieckiej, nauczycieli, rodziców i młodzieży z Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu. Stał się symbolem tego, co w dziejach narodu najistotniejsze – solidarności, wzajemnego szacunku oraz przywiązania i miłości do Ojczyzny, regionu i rodziny. W duchu tych wartości powinno odbywać się wychowanie młodych pokoleń. Patriotyzm nie jest abstrakcją. Jego miarą jest nasza pamięć i to, co robimy na co dzień dla Polski, w której żyjemy tu i teraz. To również poczucie więzi z tymi, którzy poświęcali się i cierpieli dla Ojczyzny w przeszłości. Dlatego pamięć o Sybirakach musi trwać.


Ewa Ołenicz-Bernacka
Nauczycielka języka polskiego
Opiekunka koła teatralnego

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli