Samorząd uczniowski


Samorząd Uczniowski 2012/2013 PDF Drukuj

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Pani Ewa Chrobot
Pani Mariola Obrycka
Pani Jolanta Smolińska-Yacoubi


PRZEWODNICZĄCA
Joanna Kowalik III f

ZASTĘPCA
Anita Szerszunowicz II b

SKARBNIK
Weronika Wiszniowska II e

SEKRETARZ
Daria Chłopicka II b


SEKCJA ARTYSTYCZNA
Lider: Justyna Dąbrowska III f

SEKCJA KULTURALNA
Lider: Paulina Rychert III f

SEKCJA MEDIALNA
Lider: Eryka Baran III f

SEKCJA TECHNICZNA
Lider: Daria Chłopicka II b

 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego PDF Drukuj

CZYTAJ REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO>>

 
Regulamin dyskotek (uczniowie) PDF Drukuj

1. Organizatorem dyskotek w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu jest Samorząd Uczniowski.

2. Dyskoteki odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego przez organizatora i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

3. Zadaniem organizatora jest zapoznanie Rady Pedagogicznej szkoły z harmonogramem dyskotek.

4. Wszyscy uczniowie gimnazjum mają prawo uczestnictwa w dyskotece, chyba że dyrektor lub/i wychowawca zdecyduje inaczej.

5. Obowiązkiem każdego uczestnika dyskoteki jest bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu. W przeciwnym razie nauczyciel dyżurny ma prawo usunąć uczestnika imprezy z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomieniu rodzica bądź prawnego opiekuna) bez zwrotu opłaty za bilet lub zakończyć dyskotekę przed ustalonym czasem.

6. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu musi osobiście odebrać ze szkoły rodzic lub prawny opiekun.

7. Warunkiem udziału w dyskotece jest zakup biletu wstępu (chyba że organizator zdecyduje inaczej) i okazanie ważnej legitymacji szkolnej.

8. W zabawie uczestniczą tylko uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 2.

9. O cenie biletu i wydatkowaniu zebranych środków decydują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wraz z jego członkami.

10.Po każdej dyskotece organizatorzy zobowiązani są do sporządzenia protokołu, w którym podają sumę zebranych pieniędzy. Protokół podpisują imieniem i nazwiskiem. Zebrane środki przekazywane są skarbnikowi Rady Rodziców.

11.Podczas zabawy może być czynny sklepik szkolny.

12.Na każdej dyskotece dyżurują nauczyciele gimnazjum odpowiedzialni za bezpieczeństwo jej uczestników. Opieką objęci są tylko uczniowie, którzy znajdują się w budynku gimnazjum.

13.Samorząd Uczniowski zapewnia oprawę muzyczną imprezy.

14.Sprzęt grający, wykorzystywany podczas imprezy stanowi własność Gimnazjum Samorządowego nr 2 i może być obsługiwany tylko i wyłącznie przez osoby wyznaczone przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

15.Obowiązuje bezwzględny zakaz emisji utworów muzycznych zawierających wulgaryzmy oraz inne treści, godzące w dobre imię drugiego człowieka.

16.Każda dyskoteka odbywa się w czasie wyznaczonym przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

17.Po zakończonej imprezie organizatorzy zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca zabawy.

18.Dyskoteki odbywają się na pierwszym piętrze budynku gimnazjum, natomiast pozostałe kondygnacje zostają w tym czasie wyłączone z użytku, chyba że dyrektor zdecyduje inaczej. W przypadku, gdy dyskoteka organizowana jest na sali gimnastycznej, obowiązuje obuwie zmienne – sportowe.

19.Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjście ze szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z zabawy.

20.W czasie dyskotek obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

21.Straty materialne wynikłe podczas imprezy pokrywane są przez sprawcę bądź sprawców.

22.Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na dyskotekę i spożywania tam napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, jak również palenia papierosów.

23.Zabrania się też posiadania przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla uczestników zabawy.

24.W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu pozostałych uczestników, m.in. wchodzenie na krzesła, stoły i inne elementy wyposażenia.

25.Za rzeczy zagubione podczas dyskoteki organizator nie bierze odpowiedzialności.

26.Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie internetowej szkoły www.gim2.boleslawiec.pl w zakładce Samorząd Uczniowski oraz wywieszenie w gablocie Samorządu Uczniowskiego.

 
Regulamin dyskotek (nauczyciele) PDF Drukuj

1. Organizatorem dyskotek w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu jest Samorząd Uczniowski.

2. Dyskoteki odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego przez organizatora i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

3. Przed każdą dyskoteką opiekun powiadamia Straż Miejską o planowanej imprezie.

4. Zadaniem organizatorów jest zapoznanie Rady Pedagogicznej szkoły z harmonogramem dyskotek.

5. Na każdej dyskotece dyżurują nauczyciele gimnazjum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo jej uczestników,

6. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników bądź budynku szkolnego nauczyciele dyżurujący mają obowiązek powiadomienia Straży Miejskiej lub/i Policji o zaistniałej sytuacji.

7. Obecność nauczycieli jest obowiązkowa.

8. W przypadku, gdy opiekun nie może przybyć w wyznaczonym terminie, powiadamia o tym fakcie opiekunów co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem imprezy.

9. Nauczyciele dyżurujący rozpoczynają dyżur 15 minut przed rozpoczęciem dyskoteki.

10.Dyskoteki odbywają się na pierwszym piętrze budynku gimnazjum, natomiast pozostałe kondygnacje zostają w tym czasie wyłączone z użytku, chyba że dyrektor zdecyduje inaczej.

11.Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie internetowej szkoły www.gim2.boleslawiec.pl w zakładce Samorząd Uczniowski oraz wywieszenie w gablocie Samorządu Uczniowskiego.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli